• Výkon kompletnej projektovej dokumentácie pre stavbu nového, ako aj rekonštrukciu, rozšírenie a zmenu technického vybavenia pôsobiaceho v koksochemických podnikoch, zahŕňajúce projektovanie, ako aj vykonanie v systéme „na kľúč“:

- koksárenských batérií na tvorbu koksu s rôznym určením, ako aj rozmermi (šírky 0,41÷0,5 m, výšky 4,3÷7,4 m);
- objektov, ako aj inštalácií týkajúcich sa vyloženia, skladovania, prepravy a prípravy uhlia na koksovanie;
- objektov mokrého hasenia koksu;
- inštalácií suchého chladenia koksu;
- uhoľné veže;
- triediareň koksu;
- objektov získavania a spracovania chemických výrobkov koksovania;
- inštalácií odprašovacieho vytláčania koksu, ako aj očisťovanie vody (regenerácia splaškov);
- iných objektov, odborov a inštalácií spojených s výrobou koksu.

• Navrhovanie (basic a detail engineering), ako aj dodávka strojov a zariadení pre vybavenie koksochemických podnikov.

• Navrhovanie spolu s implementáciou energeticky úsporných technológií v oblasti využívania „druhotných“ plynov na výrobu elektrickej alebo tepelnej energie.

• Príprava vypracovaní týkajúcich sa hodnotenia pôsobenia objektov koksochemického priemyslu na prostredie.

• Hodnotenie technických a ekonomických možností, ako aj vypracovanie komplexného technicko-ekonomického odôvodnenia o potrebe znášania investičných nákladov na stavbu, rekonštrukciu, ako aj na zmenu technického vybavenia koksochemických podnikov.

• Autorský dohľad pri stavbe objektov koksochemického priemyslu.

• Účasť pri rozbehu, pri príprave zariadení na prácu a pri dosahovaní zaručovaných ukazovateľov exploatácie objektov koksochemického priemyslu.

• Poskytovanie inžinierskych služieb v širokom okruhu.

• Poskytovanie konzultačných služieb.

Koksownia «Ałczewsk-Koks» Ukraina

         Základnými pravidlami, ktorými sa pri výbere technológie a vypracovaní projektu riadi Giprokoks, sú:

• minimalizácia škodlivého pôsobenia na okolité prostredie;

• zlepšenie pohodlia práce personálu obsluhy spolu s optimalizáciou jeho početnosti;

• rozšírenie surovinovej bázy pre výrobu koksu pomocou širšej implementácie mimo pecných procesov úpravy uhľovej vsádzky;

• implementácia nových technológií spolu s programovým automatickým riadením;

• zdokonalenie konštrukcií pecných agregátov, ako aj systémov hasenia koksu;

• implementácia nových technológii v oblasti získavania a spracovávania chemických výrobkov koksovania uhlia;

• tvorenie a implementácia energeticky úsporných technológií v oblasti využívania druhotných zásob energií.