• Wykonawstwo kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy nowych oraz rekonstrukcji, rozbudowy i zmiany wyposażenia technicznego działających przedsiębiorstw koksochemicznych, obejmujące projektowanie oraz wykonawstwo w systemie "pod klucz":

- baterii koksowniczych do wytwarzania koksu o różnym przeznaczeniu oraz wymiarach (szerokości 0,41÷0,5 m, wysokości 4,3÷7,4 m);
- obiektów oraz instalacji rozładunku, składowania, transportu i przygotowania węgla do koksowania;
- obiektów mokrego gaszenia koksu;
- instalacji suchego chłodzenia koksu;
- wieży węglowych;
- sortowni koksu;
- obiektów uzyskiwania i przetwarzania produktów chemicznych koksowania;
- instalacji bezpyłowego wypychania koksu oraz oczyszczania wody (regeneracji ścieków);
- innych obiektów, wydziałów i instalacji związanych z produkcją koksu.
• Projektowanie (basic i detail engineering) oraz dostawa maszyn i urządzeń dla wyposażenia zakładów koksochemicznych.

• Projektowanie wraz z wdrożeniem energooszczędnych technologii w zakresie wykorzystania gazów «wtórnych» do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

• Przygotowanie opracowań dotyczących oceny oddziaływania obiektów przemysłu koksochemicznego na środowisko.

• Ocena technicznych i ekonomicznych możliwości oraz opracowanie kompleksowego techniczno-ekonomicznego uzasadnienia o konieczności poniesienia nakładów inwestycyjnych na budowę, rekonstrukcję oraz na zmianę wyposażenia technicznego przedsiębiorstw koksochemicznych.

• Nadzór autorski przy budowie obiektów przemysłu koksochemicznego.

• Udział w rozruchu, w przygotowaniu urządzeń do pracy i w osiąganiu gwarantowanych wskaźników eksploatacji obiektów przemysłu koksochemicznego.

• Świadczenie usług inżynieryjnych w szerokim zakresie.

• Świadczenie usług konsultingowych.

Koksownia «Ałczewsk-Koks» Ukraina

        Podstawowymi zasadami, którymi kieruje się Giprokoks przy wyborze technologii i opracowaniu projektu są:

• minimalizacja szkodliwego oddziaływania na otaczające środowisko;

• poprawa komfortu pracy personelu obsługi wraz z optymalizacją jego liczebności;

• poszerzenie bazy surowcowej dla produkcji koksu poprzez szersze wdrożenie pozapiecowych procesów uzdatniania węglowej mieszanki wsadowej;

• wdrożenie nowych technologii wraz z programowanym sterowaniem automatycznym;

• udoskonalanie konstrukcji agregatów piecowych oraz systemów gaszenia koksu;

• wdrożenie nowych technologii w zakresie uzyskiwania i przetwórstwa chemicznych produktów koksowania węgla;

• tworzenie i wdrożenie energooszczędnych technologii w zakresie wykorzystania wtórnych zasobów energii.