• Zhotovení komplexní projekční dokumentace pro výstavbu nových a rekonstrukci, rozšíření a změny technického vybavení fungujících koksochemických podniků zahrnující projektování a zhotovení v systému „na klíč“:

- koksochemických baterií pro výrobu koksu s různým určením a rozměry (šířky 0,41 ÷ 0,5 m, výšky 4,3 ÷ 7,4 m);
- objektů a instalací týkajících se vykládky, skladování, dopravy a přípravy uhlí pro koksování;
- objektů mokrého hašení koksu;
- zařízení suchého chlazení koksu;
- uhelných věží;
- třídíren koksu;
- objektů pro získávání a zpracování chemických produktů koksování;
- instalací bezprašného vytlačování koksu a čištění vody (regenerace odpadních vod);
- jiných objektů, provozů a instalací spojených s výrobou koksu.

• Projektování (basic a detail engineering) a dodávka strojů a zařízení pro vybavení koksochemických provozů.

• Projektování spolu se zavedením energetický úsporných technologií v oblasti využití „druhotných“ plynů do výroby elektrické a tepelné energie.

• Příprava studií týkajících se vyhodnocení vlivu objektů koksochemického průmyslu na životní prostředí.

• Hodnocení technických a ekonomických možností a zpracování komplexního technicko-ekonomického zdůvodnění nutnosti vynaložení investičních nákladu na výstavbu, rekonstrukci a úpravu technického vybavení koksochemických podniků.

• Autorský dozor při výstavbě objektů koksochemického průmyslu.

• Účast při zprovozňování, přípravě zařízení k provozu a v dosahování garantovaných provozních ukazatelů objektů koksochemického průmyslu.

• Poskytování inženýrských služeb v širokém rozsahu.

• Poskytování poradenských služeb.

Koksownia «Ałczewsk-Koks» Ukraina

        Základní zásady, jimiž se řídí Giprokoks při volbě technologie a zpracování projektu, jsou následující:

• minimalizace škodlivého působení na okolní životní prostředí;

• zlepšení pracovního komfortu obsluhy včetně optimalizace jejího početu;

• rozšíření surovinové základny pro výrobu koksu prostřednictvím zavádění mimopecních procesů úpravy uhelné vsázkové směsi;

• zavádění nových technologií spolu s programovaným automatickým ovládáním;

• zdokonalování konstrukcí pecních agregátů a systémů hašení koksu;

• zavádění nových technologií v oblasti získávání a zpracování chemických produktů koksování uhlí;

• vytváření a zavádění energeticky úsporných technologií v oblasti využití druhotných zdrojů energie.